Znika montaż choroby


Czynniki wpływające na wielkość naprężeń trwałych i przemijających; Współczesne metody wytwarzania płyt szklanych ze szkła typu float 4; Znika montaż choroby regulacji parametrów ustawień maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Wady wyrobów powstające podczas odprężania.

Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ergonomii podczas oceny jakości wyrobów szklanych; Dokonywać pomiarów za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych; Odczytywać wskazania temperatury, czasu i ciśnienia odprężania; Stosować instrukcje i procedury stosowane w procesie technologicznym; Oceniać czynniki wpływające na wielkość naprężeń trwałych znika montaż choroby przemijających; Kontrolować przebieg procesu odprężania wyrobów szklanych; Obsługiwać polaryskop do badania odprężonych wyrobów szklanych; Rozróżniać wady wyrobów powstające w procesie odprężania; Oceniać jakość produkowanych wyrobów; Prowadzić analizę i rejestrację prowadzonego procesu odprężania wyrobów szklanych; Obsługiwać komputer jako narzędzie pracy do dokumentowania parametrów technologicznych; Segregować i odpowiednio zagospodarowywać odpady powstałe w procesie odprężania wyrobów szklanych.

znika montaż choroby

Z4 Konserwowanie maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych WIEDZA — zna i rozumie: UMIEJĘTNOŚCI — potrafi: Zasady i przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii podczas konserwacji maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Podstawowe zagadnienia z zakresu mechaniki i automatyki maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Schematy i rysunki techniczne maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Opisy i instrukcje oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Środki i materiały do czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Zasady konserwacji maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Zasady utrzymania czystości na stanowisku pracy; Dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych.

Wykonywać konserwację maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii; Odczytywać rysunki techniczne maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Odczytywać schematy maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Usuwać drobne awarie maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Analizować przyczyny awarii i podejmować działania prewencyjne w celu zapewnienia ciągłości pracy maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Przestrzegać czasookresów konserwacji maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Dobierać materiały do przeprowadzenia konserwacji wygląda zdrowy penis i urządzeń do odprężania wyrobów znika montaż choroby Wykonywać czyszczenie, konserwacje maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych; Sporządzać dokumentację techniczną z przeprowadzonych konserwacji maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych.

Pracownik w zawodzie operator odprężarek wyrobów szklanych powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

znika montaż choroby

W szczególności pracownik jest gotów do: Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystywane na stanowisku pracy podczas odprężania wyrobów szklanych.

Wykonywania pracy samodzielnie i podejmowania współpracy w zespole uczestniczącym w procesie odprężania wyrobów szklanych. Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas obsługi maszyn i urządzeń do odprężania wyrobów szklanych.

znika montaż choroby

Kontrolowania jakości własnej pracy podczas wykonywania zadań zawodowych dotyczących odprężania wyrobów szklanych. Doskonalenia kompetencji zawodowych w zakresie nowych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w zakresie odprężania wyrobów szklanych.

znika montaż choroby

Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami. Dbałości o jakość, estetykę i terminowość wykonywanej pracy. Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego.

znika montaż choroby

Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu rys.

znika montaż choroby